Thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra

Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra đã được quy định rất rõ tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tính chấp hành của đối tượng được thanh tra đối với quy định này chưa cao. Để các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 65/SGDĐT-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra với các nội dung:

Cập nhật, triển khai, quán triệt, công khai rộng rãi các văn bản quy định về việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh biết, thực hiện.

Hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra:

1. Tổ chức công khai và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra: thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra tổ chức họp toàn thể cơ quan để công khai, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện việc niêm yết công khai.  

2. Tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra, gồm:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận. Hướng dẫn rõ nội dung cần thể hiện tại Kế hoạch: mục đích, yêu cầu; phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân; xác định trách nhiệm cụ thể; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân; đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót; tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm khắc phục hạn chế, thiếu sót; lộ trình, thời gian để khắc phục hạn chế, thiếu sót; kết quả cần đạt được sau khi khắc phục; phương pháp, biện pháp xử lý, khắc phục các hạn chế, thiếu sót và thực hiện các kiến nghị; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện.

- Triển khai kế hoạch thực hiện kết luận.

- Kết thúc việc niêm yết thực hiện kết luận.

- Xây dựng báo cáo việc thực hiện kết luận và tập hợp các minh chứng kèm theo.

- Thiết lập hồ sơ thực hiện kết luận.

Kèm theo nội dung hướng dẫn thực hiện kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra, kiểm tra là hệ thống các phụ lục với những thông tin, biểu mẫu, nội dung gợi ý cụ thể, chi tiết./.

Bài viết liên quan