Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Tiếp công dân là công đoạn đầu tiên của quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; góp phần tạo niềm tin cho nhân dân.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ giải quyết kịp thời các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và những công việc phát sinh tại cơ sở; khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp.

Việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được quy định tại rất nhiều văn bản. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, ngày 19 tháng 5 năm 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 66/SGDĐT-TTr về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Nội dung công văn đã tổng hợp các văn bản cần thiết, có liên quan đến việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, gồm:

Về tiếp công dân

- Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về Quy trình tiếp công dân.

Về giải quyết khiếu nại

- Luật Khiếu nại năm 2011.

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP ngày 09 tháng 10 năm 2017 (Văn bản hợp nhất hai Thông tư: Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP).

Về giải quyết tố cáo

- Luật Tố cáo năm 2018.

- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Đặc biệt, công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân như:

- Bố trí nơi tiếp công dân, có phòng riêng hoặc bàn tiếp công dân đặt tại địa điểm thuận tiện để tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Phòng hoặc nơi tiếp công dân phải niêm yết nội quy tiếp công dân (nội quy tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh); lịch tiếp công dân phải ghi cụ thể về thời gian, chức vụ người tiếp công dân và phân công, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp dân thường xuyên trong các ngày làm việc và định kỳ để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại đơn vị, không để phát sinh điểm nóng, giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tháng tại nơi tiếp công dân của cơ quan và các trường hợp đột xuất khác theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị phải xây dựng, ban hành quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nội quy tiếp công dân; lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; thành lập tổ tiếp công dân (nếu cần thiết).

- Lập sổ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và ghi chép đầy đủ thông tin tại các buổi tiếp công dân; lập sổ theo dõi tiếp nhận đơn để theo dõi chặt chẽ kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Các bước thực hiện tiếp công dân theo quy định tai Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền, các đơn vị phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quá trình tổ chức thực hiện tiếp công dân sử dụng các mẫu văn bản trong hoạt động tiếp công dân được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP.

- Các đơn vị phải bám sát các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Sơ kết, tổng kết hàng năm và lưu trữ hồ sơ công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đầy đủ, khoa học theo từng vụ việc, đúng quy định của pháp luật./.

Bài viết liên quan